Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Adam Mońka

Adam Mońka

Radny

Okręg: Nr 5, zdobyte głosy: 78, przynależność: Komitet Wyborczy PSL

Status: powołany - 25.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej stała UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. członek
Komisja Rewizyjna stała UCHWAŁA NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Pełczycach II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Posiłek w szkole i w domu;;na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierarania finansowego gminy w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu;;na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pełczyce II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:41:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:47:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:07:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:10:34 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2019-2033 III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:13:57 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:16:27 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik- Łyskowo- Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce”. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:22:54 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2019 rok Gminy Pełczyce organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:28:43 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:35:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:41:34 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (M. P. 2018 poz. 1007). III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:43:53 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:46:07 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:49:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:13:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:20:41 Projekt uchwały w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pełczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. Pełczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo". III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:52:02 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 14:12:39 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:20:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:22:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:27:37 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:31:09 Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:38:20 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:40:16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pełczycach. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:42:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Pełczyce oraz określenia granic ich obwodów. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:44:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:46:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lubianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubianie. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:49:41 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:52:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2019 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:55:03 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2019 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:06:30 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:11:09 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:18:29 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:20:38 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pełczyce. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:22:54 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego planu pracy Rady Miejskiej w Pełczycach na lata 2018-23 IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:28:02 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pełczycach IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 14:09:36 Przyjęcie porządku obrad V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 14:10:42 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:38:58 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania (Projekt Nr 1) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:42:22 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 2) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:47:33 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za 2018 r. (Projekt Nr 3) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:54:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 4) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:56:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 5) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:59:01 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II"(Projekt Nr 6) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:02:07 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach" (Projekt Nr 7) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:04:56 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie" (Projekt Nr 8). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:08:16 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt Nr 9). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:09:56 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt Nr 10). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:11:41 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Projekt Nr 11). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:16:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Pełczyc dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Pełczyce (Projekt Nr 12). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:18:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 13). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:24:01 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (Projekt Nr 14). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:25:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 15). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:27:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 16). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:29:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium (Projekt Nr 17). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:31:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pełczyce (Projekt Nr 18) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:32:20 Informacja o stanie zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (System Rada/ Informacje). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:33:35 Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok (System Rada/ Informacje). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:01:29 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:13:07 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pełczyce. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:15:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Pełczyce darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Choszczeńskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:17:30 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:19:14 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:09:54 Przyjęcie porządku obrad VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 12:10:08 Przyjęcie porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 12:13:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:06:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1) VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:08:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:11:20 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ,,Budowa drogi na działkach o nr ewid.259,275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid.276 i 325 w Pełczycach’’(Projekt Nr 3). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:14:04 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn. ,,Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce-Choszczno’’ (Projekt Nr 4). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:19:57 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zwolnień w tym podatku (Projekt Nr 5). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:23:58 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2020 roku (Projekt Nr 6). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:27:44 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Projekt Nr 7). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:30:21 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji (Projekt Nr 8). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:35:13 Projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji (Projekt Nr 9). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:36:52 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 10). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:39:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce (Projekt Nr 11). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:42:42 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce (Projekt Nr 12). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:46:06 Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody (Projekt Nr 13). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:48:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pełczyce (Projekt Nr 14). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:49:57 Projekt uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej (Projekt Nr 15). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:51:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Projekt Nr 16). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:54:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (Projekt Nr 17). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:07:33 Zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:08:59 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:40:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:42:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:45:12 Projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2014- 2020 pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie" (Projekt Nr 3) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:48:03 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn.:"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 4) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 15:03:03 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencje 2020- 2023 (Projekt Nr 5) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 15:05:04 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego /załącznik zamieszczony w BIP/ System Rada/Informacje/ (Projekt Nr 6) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 15:19:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/221/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 roku oraz uchwały Nr XXVI.211.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia częściowej aktualizacji Planów Rozwoju Miejscowości dla miejscowości: Płotno, Lubianka i Krzynki na lata 2016- 2022 /załączniki zamieszczone w BIP/ System Rada/ Informacje/(Projekt Nr 7) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 15:21:13 Informacja z realizacji zadań oświatowych /informacja zamieszczona w BIP/Systemie Rada/Informacje/. VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 13:10:46 Zatwierdzenie porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 13:12:55 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 13:42:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:07:30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2020 . (Projekt Nr 2) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:11:16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. (Projekt Nr 3) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:12:59 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2019. (Projekt Nr 4) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:16:07 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2020. (Projekt Nr 5) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:18:34 Projekt uchwaływ sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 6) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:20:31 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. (Projekt Nr 7) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:27:17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (Projekt Nr 8) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:28:52 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 9) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:31:08 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie gminy. (Projekt Nr 10) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:33:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Projekt Nr 11) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:39:49 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. (Projekt Nr 12) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:44:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Pełczyce. (Projekt Nr 13) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:08:12 Zatwierdzenie porządku obrad X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:12:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:14:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej. (Projekt Nr 2) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:15:55 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:09:44 Przyjęcie informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pełczyce za 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:15:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 3) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:16:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:19:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn." Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce- Choszczno" (Projekt Nr 5) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:21:44 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn." Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 6). X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:24:16 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. (Projekt Nr 7) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:28:49 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłątności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych. (Projekt Nr 8) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:30:44 Projekt uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Pełczyce na 2020 rok. (Projekt Nr 9) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:32:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2020 roku. (Projekt Nr 10) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:36:23 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Projekt Nr 11) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:38:29 Projekt uchwały w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 12) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:40:51 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt Nr 13) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:43:25 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomosci. (Projekt Nr 14) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:45:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczyacch na 2020 rok. (Projekt Nr 15) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:46:06 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 14:05:41 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 14:06:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:36:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 1) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:39:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2019.(Projekt Nr 2) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:45:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2019.(Projekt Nr 3) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:49:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.(Projekt Nr 4) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:51:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 5) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:53:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach Nr X.107.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 6) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:55:42 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce.(Projekt Nr 7) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:57:32 Projekt uchwały w sprawie powołania członków Kapituły ds. nadawania i pozbawiania tytułów "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce". (Projekt Nr 8) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:59:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.195.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach. (Projekt Nr 9) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:09:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki.(Projekt Nr 10) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:12:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X.113.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.(Projekt Nr 11) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:14:15 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Pełczyce.(Projekt Nr 12) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:04:13 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:05:45 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:47:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:50:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:53:10 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach". (Projekt Nr 3) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:55:35 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu na realizację zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce- Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151". (Projekt Nr 4) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:59:39 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2021 roku. (Projekt Nr 5) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:05:06 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 6) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:07:21 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. (Projekt Nr 7) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:09:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad funkcjonowania publicznej linii autobusowej Pełczyc-Pełczyce. (Projekt Nr 8) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:08:26 Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:09:46 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:44:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:45:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:48:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących instalacji masztu z flagą narodową w miejscu przy Urzędzie Miejskim w Pełczycach. (Projekt Nr 3) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:50:00 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pełczyc. (Projekt Nr 4) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:51:52 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 5) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:52:49 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. (Projekt Nr 6) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 15:00:59 Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych. XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 14:06:46 Zatwierdzenie porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 14:07:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:05:27 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. (Projekt Nr 1) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:17:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2021. (Projekt Nr 2) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:18:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2021- 2035.. (Projekt Nr 3) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:19:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.108.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn.: XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:20:31 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2021. (Projekt Nr 5) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:21:23 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 6) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:22:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025. (Projekt Nr 7) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:23:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 8) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:24:00 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Brzyczno na lata 2021-2027" XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:24:37 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pełczyce. (Projekt Nr 10) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:25:26 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. (Projekt Nr 11) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:26:52 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2021 rok. (Projekt Nr 12) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:08:59 Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:10:36 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:49:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 1). XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:50:49 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2021 r. (Projekt Nr 2). XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:51:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2021 r. (Projekt Nr 3) XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:52:39 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2021- 2023 (Projekt Nr 4) XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:53:34 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Pełczyce" XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:54:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.115.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach (Projekt Nr 6) XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:55:29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (Projekt Nr 7). XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:56:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 8) XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:57:32 Zatwierdzenie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2020 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:07:17 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:12:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:49:28 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pełczyce za 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:50:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:51:03 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:52:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.142.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki na zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach (Projekt Nr 3) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:52:51 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce". (Projekt Nr 4) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:53:53 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce". (Projekt Nr 5) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:54:39 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce(Projekt Nr 6). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:55:35 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (Projekt Nr 7). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:58:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Zachodniopomorskie sp. z o.o.(Projekt Nr 8) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:59:48 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Projekt Nr 9). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 15:00:47 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 14:04:28 Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 14:11:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.(Projekt Nr 1) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 14:11:49 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 15:55:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 2) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:00:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2020. (Projekt Nr 3) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:01:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2020. (Projekt Nr 4) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:05:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 5) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:05:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 6) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:06:36 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. (Projekt Nr 7) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:07:18 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 8) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:07:53 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości. (Projekt Nr 9) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:08:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Projekt Nr 10) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:09:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 11) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:09:54 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (Projekt Nr 12) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:10:30 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach. (Projekt Nr 13) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:11:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 14) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:12:11 Przyjęcie sprawozdania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności oraz wspierania rodziny za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:12:58 Przyjęcie informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za