Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Pełczycach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Sławomir Przyłucki

Sławomir Przyłucki

Radny

Okręg: Nr 11, zdobyte głosy: 103, przynależność: KWW Nasza Gmina Nasz Dom, klub: Klub Radnych "Nasza Gmina- Nasz Dom"

Status: powołany - 25.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego stała UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. członek
Komisja Rewizyjna stała UCHWAŁA NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. przewodniczący
Komisja Statutowa doraźna Uchwała Nr NR IV.43.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pełczycach. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach zapytanie 2019-09-05 2019-09-05

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Pełczycach II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Posiłek w szkole i w domu;;na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierarania finansowego gminy w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu;;na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pełczyce II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:41:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:47:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:07:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:10:34 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2019-2033 III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:13:57 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:16:27 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik- Łyskowo- Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce”. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:22:54 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2019 rok Gminy Pełczyce organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:28:43 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:35:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:41:34 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (M. P. 2018 poz. 1007). III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:43:53 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:46:07 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:49:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:13:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:20:41 Projekt uchwały w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pełczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. Pełczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo". III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:52:02 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 14:12:39 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:20:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:22:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:27:37 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:31:09 Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:38:20 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:40:16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pełczycach. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:42:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Pełczyce oraz określenia granic ich obwodów. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:44:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:46:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lubianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubianie. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:49:41 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:52:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2019 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:55:03 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2019 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:06:30 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:11:09 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:18:29 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:20:38 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pełczyce. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:22:54 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego planu pracy Rady Miejskiej w Pełczycach na lata 2018-23 IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:28:02 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pełczycach IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 14:09:36 Przyjęcie porządku obrad V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 14:10:42 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:38:58 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania (Projekt Nr 1) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:42:22 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 2) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:47:33 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za 2018 r. (Projekt Nr 3) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:54:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 4) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:56:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 5) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:59:01 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II"(Projekt Nr 6) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:02:07 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach" (Projekt Nr 7) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:04:56 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie" (Projekt Nr 8). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:08:16 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt Nr 9). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:09:56 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt Nr 10). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:11:41 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Projekt Nr 11). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:16:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Pełczyc dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Pełczyce (Projekt Nr 12). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:18:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 13). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:24:01 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (Projekt Nr 14). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:25:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 15). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:27:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 16). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:29:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium (Projekt Nr 17). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:31:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pełczyce (Projekt Nr 18) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:32:20 Informacja o stanie zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (System Rada/ Informacje). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:33:35 Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok (System Rada/ Informacje). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:01:29 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:13:07 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pełczyce. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:15:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Pełczyce darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Choszczeńskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:17:30 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:19:14 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:09:54 Przyjęcie porządku obrad VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 12:10:08 Przyjęcie porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 12:13:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:06:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1) VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:08:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:11:20 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ,,Budowa drogi na działkach o nr ewid.259,275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid.276 i 325 w Pełczycach’’(Projekt Nr 3). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:14:04 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn. ,,Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce-Choszczno’’ (Projekt Nr 4). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:19:57 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zwolnień w tym podatku (Projekt Nr 5). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:23:58 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2020 roku (Projekt Nr 6). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:27:44 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Projekt Nr 7). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:30:21 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji (Projekt Nr 8). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:35:13 Projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji (Projekt Nr 9). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:36:52 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 10). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:39:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce (Projekt Nr 11). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:42:42 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce (Projekt Nr 12). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:46:06 Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody (Projekt Nr 13). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:48:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pełczyce (Projekt Nr 14). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:49:57 Projekt uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej (Projekt Nr 15). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:51:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Projekt Nr 16). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-09-05 13:54:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (Projekt Nr 17). VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:07:33 Zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:08:59 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:40:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:42:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:45:12 Projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2014- 2020 pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie" (Projekt Nr 3) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 14:48:03 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn.:"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 4) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 15:03:03 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencje 2020- 2023 (Projekt Nr 5) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 15:05:04 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego /załącznik zamieszczony w BIP/ System Rada/Informacje/ (Projekt Nr 6) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 15:19:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/221/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 roku oraz uchwały Nr XXVI.211.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia częściowej aktualizacji Planów Rozwoju Miejscowości dla miejscowości: Płotno, Lubianka i Krzynki na lata 2016- 2022 /załączniki zamieszczone w BIP/ System Rada/ Informacje/(Projekt Nr 7) VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-10-22 15:21:13 Informacja z realizacji zadań oświatowych /informacja zamieszczona w BIP/Systemie Rada/Informacje/. VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 13:10:46 Zatwierdzenie porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 13:12:55 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 13:42:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:07:30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2020 . (Projekt Nr 2) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:11:16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. (Projekt Nr 3) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:12:59 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2019. (Projekt Nr 4) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:16:07 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2020. (Projekt Nr 5) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:18:34 Projekt uchwaływ sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 6) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:20:31 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. (Projekt Nr 7) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:27:17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (Projekt Nr 8) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:28:52 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 9) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:31:08 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie gminy. (Projekt Nr 10) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:33:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Projekt Nr 11) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:39:49 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. (Projekt Nr 12) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-12-19 14:44:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Pełczyce. (Projekt Nr 13) IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 14:08:44 Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 14:10:37 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 15:59:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach wstrzymał się
2020-05-12 16:00:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:01:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze. (Projekt Nr 3) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:02:25 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Miesta i Gminy Pełczyce" i " Honorowy Obywatel Mista Pełczyce" oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania. (Projekt Nr 4) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:03:32 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Lubiana". (Projekt Nr 5) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:04:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy. (Projekt Nr 6) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:10:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko- Gminnym Żłobku w Pełczycach. (Projekt Nr 7) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:11:22 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki. (Projekt Nr 8) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:12:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 9) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:13:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.115.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt Nr 10) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:15:00 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:16:08 Przyjęcie sprawozdania Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności dotyczącej wspierania rodziny oraz działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:17:16 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016- 2020" za okres od 16 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:18:19 Przyjęcie informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 15:31:47 Wniosek o przerwę XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 14:05:41 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 14:06:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:36:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 1) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:39:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2019.(Projekt Nr 2) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:45:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2019.(Projekt Nr 3) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:49:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.(Projekt Nr 4) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:51:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 5) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:53:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach Nr X.107.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 6) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:55:42 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce.(Projekt Nr 7) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:57:32 Projekt uchwały w sprawie powołania członków Kapituły ds. nadawania i pozbawiania tytułów "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce". (Projekt Nr 8) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:59:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.195.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach. (Projekt Nr 9) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:09:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki.(Projekt Nr 10) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:12:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X.113.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.(Projekt Nr 11) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:14:15 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Pełczyce.(Projekt Nr 12) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:04:13 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:05:45 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:47:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:50:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:53:10 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach". (Projekt Nr 3) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:55:35 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu na realizację zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce- Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151". (Projekt Nr 4) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:59:39 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2021 roku. (Projekt Nr 5) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:05:06 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 6) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:07:21 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. (Projekt Nr 7) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:09:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad funkcjonowania publicznej linii autobusowej Pełczyc-Pełczyce. (Projekt Nr 8) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:08:26 Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:09:46 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:44:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:45:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:48:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących instalacji masztu z flagą narodową w miejscu przy Urzędzie Miejskim w Pełczycach. (Projekt Nr 3) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:50:00 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pełczyc. (Projekt Nr 4) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:51:52 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 5) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:52:49 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. (Projekt Nr 6) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 15:00:59 Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych. XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 14:06:46 Zatwierdzenie porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 14:07:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:05:27 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. (Projekt Nr 1) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:17:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2021. (Projekt Nr 2) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:18:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2021- 2035.. (Projekt Nr 3) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:19:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.108.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn.: XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:20:31 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2021. (Projekt Nr 5) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:21:23 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 6) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:22:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025. (Projekt Nr 7) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:23:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 8) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:24:00 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Brzyczno na lata 2021-2027" XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:24:37 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pełczyce. (Projekt Nr 10) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:25:26 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. (Projekt Nr 11) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:26:52 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2021 rok. (Projekt Nr 12) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:08:59 Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:10:36 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:49:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 1). XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:50:49 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2021 r. (Projekt Nr 2). XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:51:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2021 r. (Projekt Nr 3) XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:52:39 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2021- 2023 (Projekt Nr 4) XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:53:34 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Pełczyce" XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:54:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.115.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach (Projekt Nr 6) XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:55:29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (Projekt Nr 7). XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:56:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 8) XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-02-16 14:57:32 Zatwierdzenie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2020 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:07:17 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:12:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:49:28 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pełczyce za 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:50:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:51:03 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:52:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.142.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki na zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach (Projekt Nr 3) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:52:51 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce". (Projekt Nr 4) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:53:53 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce". (Projekt Nr 5) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:54:39 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce(Projekt Nr 6). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:55:35 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (Projekt Nr 7). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:58:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Zachodniopomorskie sp. z o.o.(Projekt Nr 8) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:59:48 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Projekt Nr 9). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 15:00:47 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 14:07:45 Zatwierdzenie porządku obrad XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 14:08:51 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:29:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:30:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:31:20 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 3) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:32:02 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2022 roku. (Projekt Nr 4) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:33:21 Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. (Projekt Nr 5) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:34:14 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pełczyce zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. (Projekt Nr 6) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:54:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 7) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:57:20 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 8) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:59:12 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 9) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 15:59:50 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 10) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-09-07 16:00:27 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11) XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 14:08:53 Zatwierdzenie porządku obrad XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 14:11:03 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:16:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:17:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:27:32 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki. (Projekt Nr 3) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:28:36 Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (Projekt Nr 4) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:29:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Projekt Nr 5) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:35:11 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/ 2021 XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 14:11:10 Zatwierdzenie porządku obrad XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 14:11:59 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 14:55:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 14:56:29 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:19:11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022. (Projekt Nr 3) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:20:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2022- 2036.. (Projekt Nr 4) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:21:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki..(Projekt Nr 5) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:21:57 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. " Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach- budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej". (Projekt Nr 6) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:23:00 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. " Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki w gminie Pełczyce". (Projekt Nr 7) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:24:02 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014- 2020 pn. " Budowa targowiska w m. Lubiana". (Projekt Nr 8) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:24:51 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2022. (Projekt Nr 9) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:25:37 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Pełczyc. (Projekt Nr 10) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:26:32 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pełczyce na lata 2022- 2027. (Projekt Nr 11) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:27:29 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.(Projekt Nr 12) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:28:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 13) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:29:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.(Projekt Nr 14) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:30:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. (Projekt Nr 15) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:30:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 16) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:31:44 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 17) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:32:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 18) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:33:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy na lata 2022- 2025 z perspektywą do roku 2030. (Projekt Nr 19) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:34:30 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. (Projekt Nr 20) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:35:24 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2022 rok. (Projekt Nr 21) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:36:19 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 22) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:41:08 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 23). XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:42:28 rojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX.211.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2021 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (Projekt Nr 24) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:05:32 Zatwierdzenie porządku obrad. XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:06:26 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:39:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:40:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:41:28 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pełczyc do lokowania wolnych środków. (Projekt Nr 3) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:42:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.142.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach". (Projekt Nr 4) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:43:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 5) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:44:42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (Projekt Nr 6) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:45:37 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 7) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:46:32 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 8) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:47:18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. (Projekt Nr 9) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:48:21 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 14:08:01 Zatwierdzenie porządku obrad XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 14:09:10 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 14:59:10 Przyjęcie informacja o stanie bezpieczeństwa za 2021 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 14:59:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:00:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:01:31 Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach. (Projekt Nr 3) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:02:16 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. (Projekt Nr 4) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:03:03 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2022 roku. (Projekt Nr 5) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:03:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 6) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:06:00 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 7) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:07:07 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planów Rozwoju Miejscowości dla m. Jarosławsko i Ługowo na lata 2023- 2025". (Projekt Nr 8) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:08:14 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz wspierania rodziny w gminie Pełczyce za rok 2021. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:09:14 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2021 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:06:14 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:08:18 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:53:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:56:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 2) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:57:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza". (Projekt Nr 3) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:58:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu. (Projekt Nr 4) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:58:57 Przyjęcie "Informacji o stanie zasobów pomocy społecznej na 2021 rok". XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 14:03:52 Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 14:04:41 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:21:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 1) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:23:17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2021. (Projekt Nr 2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:27:25 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2021. (Projekt Nr 3) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:29:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 4) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:29:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 5) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:30:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2022 roku na realizację zadania pn. ,,Przebudowa chodnika w m. Pełczyce ul. Chrobrego w ciągu DW 151 XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:31:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 7) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:32:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII.135.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członków Kapituły d/s nadawania i pozbawiania tytułów ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce' oraz ,,Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce'. XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:33:00 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 9) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:33:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Pełczycach. (Projekt Nr 10) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:34:32 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej stawki. (Projekt Nr 11) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:35:28 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. (Projekt Nr 12) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:03:59 Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:07:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:09:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej w Pełczycach. (Projekt Nr 2) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:09:40 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:41:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 3) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:41:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:42:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 5) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:53:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:54:02 Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Pełczyce I kadencji. (Projekt Nr 7) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:05:47 Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:06:23 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:29:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:30:35 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 2) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:31:25 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:32:27 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. (Projekt Nr 4) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:33:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Pełczyce pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. (Projekt Nr 5) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:05:01 Zatwierdzenie porządku obrad XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:06:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:46:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:47:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:47:56 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:48:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 4) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:54:42 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. (Projekt Nr 5) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:55:33 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:56:20 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2023 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 7) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:56:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 8) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:57:50 Projekt uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej. (Projekt Nr 9) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:58:33 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 10) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:59:22 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 15:00:38 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 . XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:02:41 Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:04:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:28:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:05:45 Zatwierdzenie porządku obrad XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:06:35 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:34:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:35:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.(Projekt Nr 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:36:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.219.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn.:"Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce". (Projekt Nr 3) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:37:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.220.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn.: "Budowa targowiska w m. Lubiana". (Projekt Nr 4) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:38:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.217.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. (Projekt Nr 5) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:39:56 Projekt uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Projekt Nr 6) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:40:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. (Projekt Nr 7) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:41:31 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Lubianie (Projekt Nr 8) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:42:27 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2023 rok. (Projekt Nr 9) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:06:57 Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:08:57 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:22:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022. (Projekt Nr 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:23:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:44:49 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023. (Projekt Nr 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:45:48 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2023- 2026.( Projekt Nr 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:46:45 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2023. (Projekt Nr 5) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:47:35 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:48:46 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. (Projekt Nr 7) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:49:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu świadczenia usług transportowych door- to -door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 8) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 14:09:19 Zatwierdzenie porządku obrad XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 14:10:21 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:26:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2023 rok. (Projekt Nr 1). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:26:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt Nr 2). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:27:36 Projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa (Projekt Nr 3). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:28:18 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Projekt Nr 4). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:32:02 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce ( Projekt Nr 5). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach wstrzymał się
2023-03-07 15:33:14 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Projekt Nr 6). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:34:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. (Projekt Nr 7). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:34:47 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu (Projekt Nr 8). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:35:30 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 9). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:36:34 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:37:17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pełczyce na 2023 rok. (Projekt Nr 11). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:38:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Pełczyce (Projekt Nr 12). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:46:33 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pełczyce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Projekt Nr 13). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:47:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierzy" XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:10:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Pełczyce oraz określenia granic ich obwodów (Projekt Nr 15). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach przeciw
2023-03-07 16:11:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Lubianie. (Projekt Nr 16) XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:12:09 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:12:59 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz wspierania rodziny w gminie Pełczyce za 2022 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:13:39 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2022r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:25:28 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pełczyce za 2022 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:05:05 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:05:49 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:45:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:45:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:46:22 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:47:18 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów,terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującycmi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:48:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Pełczyce. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:48:56 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2023r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:49:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Pełczyce w Stowarzyszeniu ,,Lider Pojezierza' oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:50:31 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:51:42 Przyjęcie "Informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2022 rok." XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 14:06:03 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 14:06:54 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:13:17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:14:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2022. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:14:51 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2022. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:26:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:27:47 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:28:24 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:29:22 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:29:55 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XXXI.309.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pełczyce. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:30:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:31:27 Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Franciszka z Asyżu Patronem Gminy Pełczyce. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za