Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Pełczycach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wiesław Kropiński

Wiesław Kropiński

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW Zgoda

Status: powołany - 08.06.2021

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej stała UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. członek
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej stała UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-06-08 14:11:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.(Projekt Nr 1) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 14:11:49 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 15:55:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 2) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:00:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2020. (Projekt Nr 3) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:01:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2020. (Projekt Nr 4) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:05:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 5) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:05:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 6) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:06:36 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. (Projekt Nr 7) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:07:18 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 8) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:07:53 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości. (Projekt Nr 9) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:08:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Projekt Nr 10) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:09:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 11) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:09:54 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (Projekt Nr 12) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:10:30 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach. (Projekt Nr 13) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:11:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 14) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:12:11 Przyjęcie sprawozdania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności oraz wspierania rodziny za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:12:58 Przyjęcie informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 14:08:53 Zatwierdzenie porządku obrad XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 14:11:03 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:16:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:17:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:27:32 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki. (Projekt Nr 3) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:28:36 Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (Projekt Nr 4) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:29:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Projekt Nr 5) XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-10-26 15:35:11 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/ 2021 XX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 14:11:10 Zatwierdzenie porządku obrad XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 14:11:59 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 14:55:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 14:56:29 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:19:11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022. (Projekt Nr 3) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:20:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2022- 2036.. (Projekt Nr 4) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:21:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki..(Projekt Nr 5) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:21:57 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. " Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach- budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej". (Projekt Nr 6) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:23:00 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. " Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki w gminie Pełczyce". (Projekt Nr 7) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:24:02 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014- 2020 pn. " Budowa targowiska w m. Lubiana". (Projekt Nr 8) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:24:51 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2022. (Projekt Nr 9) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:25:37 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Pełczyc. (Projekt Nr 10) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:26:32 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pełczyce na lata 2022- 2027. (Projekt Nr 11) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:27:29 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.(Projekt Nr 12) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:28:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 13) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:29:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.(Projekt Nr 14) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:30:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. (Projekt Nr 15) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:30:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 16) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:31:44 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 17) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:32:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 18) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:33:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy na lata 2022- 2025 z perspektywą do roku 2030. (Projekt Nr 19) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:34:30 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. (Projekt Nr 20) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:35:24 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2022 rok. (Projekt Nr 21) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:36:19 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 22) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:41:08 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 23). XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-12-21 15:42:28 rojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX.211.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2021 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (Projekt Nr 24) XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:05:32 Zatwierdzenie porządku obrad. XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:06:26 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:39:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:40:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:41:28 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pełczyc do lokowania wolnych środków. (Projekt Nr 3) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:42:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.142.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach". (Projekt Nr 4) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:43:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 5) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:44:42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (Projekt Nr 6) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:45:37 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 7) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:46:32 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 8) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:47:18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. (Projekt Nr 9) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-02-15 14:48:21 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11) XXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 14:08:01 Zatwierdzenie porządku obrad XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 14:09:10 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 14:59:10 Przyjęcie informacja o stanie bezpieczeństwa za 2021 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 14:59:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:00:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:01:31 Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach. (Projekt Nr 3) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:02:16 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. (Projekt Nr 4) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:03:03 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2022 roku. (Projekt Nr 5) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:03:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 6) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:06:00 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 7) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:07:07 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planów Rozwoju Miejscowości dla m. Jarosławsko i Ługowo na lata 2023- 2025". (Projekt Nr 8) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:08:14 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz wspierania rodziny w gminie Pełczyce za rok 2021. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-03-29 15:09:14 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2021 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:06:14 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:08:18 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:53:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:56:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 2) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:57:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza". (Projekt Nr 3) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:58:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu. (Projekt Nr 4) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-05-17 14:58:57 Przyjęcie "Informacji o stanie zasobów pomocy społecznej na 2021 rok". XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 14:03:52 Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 14:04:41 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:21:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 1) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:23:17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2021. (Projekt Nr 2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:27:25 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2021. (Projekt Nr 3) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:29:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 4) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:29:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 5) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:30:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2022 roku na realizację zadania pn. ,,Przebudowa chodnika w m. Pełczyce ul. Chrobrego w ciągu DW 151 XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:31:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 7) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:32:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII.135.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członków Kapituły d/s nadawania i pozbawiania tytułów ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce' oraz ,,Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce'. XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:33:00 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 9) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:33:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Pełczycach. (Projekt Nr 10) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:34:32 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej stawki. (Projekt Nr 11) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-06-21 15:35:28 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. (Projekt Nr 12) XXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:03:59 Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:07:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:09:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej w Pełczycach. (Projekt Nr 2) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:09:40 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:41:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 3) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:41:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:42:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 5) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:53:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-08-02 14:54:02 Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Pełczyce I kadencji. (Projekt Nr 7) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:05:47 Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:06:23 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:29:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:30:35 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 2) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:31:25 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:32:27 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. (Projekt Nr 4) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-09-06 14:33:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Pełczyce pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. (Projekt Nr 5) XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:05:01 Zatwierdzenie porządku obrad XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:06:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:46:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:47:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:47:56 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:48:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 4) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:54:42 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. (Projekt Nr 5) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:55:33 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:56:20 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2023 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 7) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:56:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 8) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:57:50 Projekt uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej. (Projekt Nr 9) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:58:33 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 10) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 14:59:22 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-10-25 15:00:38 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 . XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:02:41 Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:04:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-11-15 14:28:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:05:45 Zatwierdzenie porządku obrad XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:06:35 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:34:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:35:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.(Projekt Nr 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:36:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.219.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn.:"Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce". (Projekt Nr 3) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:37:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.220.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn.: "Budowa targowiska w m. Lubiana". (Projekt Nr 4) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:38:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.217.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. (Projekt Nr 5) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:39:56 Projekt uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Projekt Nr 6) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:40:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. (Projekt Nr 7) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:41:31 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Lubianie (Projekt Nr 8) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-06 14:42:27 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2023 rok. (Projekt Nr 9) XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:06:57 Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:08:57 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:22:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022. (Projekt Nr 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:23:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:44:49 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023. (Projekt Nr 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:45:48 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2023- 2026.( Projekt Nr 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:46:45 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2023. (Projekt Nr 5) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:47:35 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pełczyce. (Projekt Nr 6) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:48:46 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. (Projekt Nr 7) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2022-12-22 14:49:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu świadczenia usług transportowych door- to -door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 8) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 14:09:19 Zatwierdzenie porządku obrad XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 14:10:21 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:26:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2023 rok. (Projekt Nr 1). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:26:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt Nr 2). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:27:36 Projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa (Projekt Nr 3). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:28:18 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Projekt Nr 4). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:32:02 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce ( Projekt Nr 5). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:33:14 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Projekt Nr 6). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:34:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. (Projekt Nr 7). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:34:47 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu (Projekt Nr 8). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:35:30 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 9). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:36:34 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:37:17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pełczyce na 2023 rok. (Projekt Nr 11). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:38:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Pełczyce (Projekt Nr 12). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:46:33 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pełczyce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Projekt Nr 13). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:47:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierzy" XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:10:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Pełczyce oraz określenia granic ich obwodów (Projekt Nr 15). XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:11:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Lubianie. (Projekt Nr 16) XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:12:09 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:12:59 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz wspierania rodziny w gminie Pełczyce za 2022 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 16:13:39 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2022r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-03-07 15:25:28 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pełczyce za 2022 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:05:05 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:05:49 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:45:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:45:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:46:22 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:47:18 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów,terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującycmi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:48:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Pełczyce. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:48:56 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2023r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:49:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Pełczyce w Stowarzyszeniu ,,Lider Pojezierza' oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-05-09 14:50:31 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach wstrzymał się
2023-05-09 14:51:42 Przyjęcie "Informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2022 rok." XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 14:06:03 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 14:06:54 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:13:17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:14:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2022. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:14:51 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2022. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:26:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:27:47 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:28:24 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:29:22 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:29:55 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XXXI.309.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pełczyce. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:30:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-06-27 15:31:27 Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Franciszka z Asyżu Patronem Gminy Pełczyce. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:07:18 Zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:10:57 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:51:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:52:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:53:09 Projekt uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:53:55 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zwolnień w tym podatku. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:54:47 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2024 roku. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:55:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:56:03 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:56:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Żłobka w Pełczycach , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce oraz nadania mu Statutu. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2023-09-05 14:57:49 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Pełczyce. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za