Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Pełczycach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Janusz Jędrzejczak

Janusz Jędrzejczak

Radny

Okręg: Nr 9, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW Solidarni z Krzyśkiem, klub: Klub Radnych "Nasza Gmina- Nasz Dom"

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-02-18 13:12:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:14:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej. (Projekt Nr 2) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:15:55 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:09:44 Przyjęcie informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pełczyce za 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:15:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 3) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:16:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:19:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn." Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce- Choszczno" (Projekt Nr 5) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:21:44 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn." Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 6). X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:24:16 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. (Projekt Nr 7) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:28:49 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłątności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych. (Projekt Nr 8) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:30:44 Projekt uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Pełczyce na 2020 rok. (Projekt Nr 9) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:32:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2020 roku. (Projekt Nr 10) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:36:23 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Projekt Nr 11) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:38:29 Projekt uchwały w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 12) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:40:51 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt Nr 13) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:43:25 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomosci. (Projekt Nr 14) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:45:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczyacch na 2020 rok. (Projekt Nr 15) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:46:06 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 14:08:44 Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 14:10:37 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 15:59:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:00:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:01:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze. (Projekt Nr 3) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:02:25 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Miesta i Gminy Pełczyce" i " Honorowy Obywatel Mista Pełczyce" oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania. (Projekt Nr 4) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:03:32 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Lubiana". (Projekt Nr 5) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:04:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy. (Projekt Nr 6) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:10:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko- Gminnym Żłobku w Pełczycach. (Projekt Nr 7) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:11:22 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki. (Projekt Nr 8) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:12:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 9) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:13:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.115.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt Nr 10) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:15:00 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:16:08 Przyjęcie sprawozdania Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności dotyczącej wspierania rodziny oraz działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:17:16 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016- 2020" za okres od 16 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:18:19 Przyjęcie informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 15:31:47 Wniosek o przerwę XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 14:05:41 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 14:06:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:36:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 1) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:39:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2019.(Projekt Nr 2) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:45:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2019.(Projekt Nr 3) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:49:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.(Projekt Nr 4) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:51:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 5) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:53:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach Nr X.107.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 6) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:55:42 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce.(Projekt Nr 7) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:57:32 Projekt uchwały w sprawie powołania członków Kapituły ds. nadawania i pozbawiania tytułów "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce". (Projekt Nr 8) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:59:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.195.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach. (Projekt Nr 9) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:09:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki.(Projekt Nr 10) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:12:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X.113.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.(Projekt Nr 11) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:14:15 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Pełczyce.(Projekt Nr 12) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:04:13 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:05:45 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:47:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:50:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:53:10 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach". (Projekt Nr 3) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:55:35 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu na realizację zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce- Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151". (Projekt Nr 4) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 14:59:39 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2021 roku. (Projekt Nr 5) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:05:06 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 6) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:07:21 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. (Projekt Nr 7) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-09-01 15:09:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad funkcjonowania publicznej linii autobusowej Pełczyc-Pełczyce. (Projekt Nr 8) XIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:08:26 Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:09:46 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:44:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:45:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:48:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących instalacji masztu z flagą narodową w miejscu przy Urzędzie Miejskim w Pełczycach. (Projekt Nr 3) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:50:00 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pełczyc. (Projekt Nr 4) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:51:52 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 5) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 14:52:49 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. (Projekt Nr 6) XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-10-27 15:00:59 Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych. XIV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 14:06:46 Zatwierdzenie porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 14:07:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:05:27 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. (Projekt Nr 1) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:17:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2021. (Projekt Nr 2) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:18:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2021- 2035.. (Projekt Nr 3) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:19:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.108.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn.: XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:20:31 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2021. (Projekt Nr 5) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:21:23 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 6) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:22:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025. (Projekt Nr 7) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:23:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 8) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:24:00 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Brzyczno na lata 2021-2027" XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:24:37 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pełczyce. (Projekt Nr 10) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:25:26 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. (Projekt Nr 11) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-12-22 15:26:52 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2021 rok. (Projekt Nr 12) XV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:07:17 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:12:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:49:28 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pełczyce za 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:50:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:51:03 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:52:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.142.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki na zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach (Projekt Nr 3) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:52:51 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce". (Projekt Nr 4) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:53:53 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce". (Projekt Nr 5) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:54:39 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce(Projekt Nr 6). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:55:35 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (Projekt Nr 7). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:58:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Zachodniopomorskie sp. z o.o.(Projekt Nr 8) XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 14:59:48 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Projekt Nr 9). XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-03-30 15:00:47 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. XVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 14:04:28 Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 14:11:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.(Projekt Nr 1) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 14:11:49 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 15:55:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 2) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:00:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2020. (Projekt Nr 3) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:01:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2020. (Projekt Nr 4) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:05:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 5) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:05:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 6) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:06:36 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. (Projekt Nr 7) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:07:18 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 8) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:07:53 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości. (Projekt Nr 9) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:08:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Projekt Nr 10) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:09:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 11) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:09:54 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (Projekt Nr 12) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:10:30 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach. (Projekt Nr 13) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:11:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 14) XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:12:11 Przyjęcie sprawozdania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności oraz wspierania rodziny za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2021-06-08 16:12:58 Przyjęcie informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za