Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Pełczycach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Idzikowski

Krzysztof Idzikowski

Radny

Okręg: Nr 9, zdobyte głosy: 104, przynależność: Komitet Wyborczy PSL

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-11-22 Projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. I Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Pełczycach II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Posiłek w szkole i w domu;;na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierarania finansowego gminy w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu;;na lata 2019-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-04 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pełczyce II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:41:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:47:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:07:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:10:34 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2019-2033 III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:13:57 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:16:27 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik- Łyskowo- Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce”. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:22:54 Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2019 rok Gminy Pełczyce organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:28:43 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:35:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:41:34 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (M. P. 2018 poz. 1007). III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:43:53 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:46:07 Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:49:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pełczyce. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 12:13:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:20:41 Projekt uchwały w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pełczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. Pełczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo". III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2018-12-20 13:52:02 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 14:12:39 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:20:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:22:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:27:37 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:31:09 Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:38:20 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:40:16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pełczycach. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:42:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Pełczyce oraz określenia granic ich obwodów. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:44:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:46:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lubianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubianie. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:49:41 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:52:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2019 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 15:55:03 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2019 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:06:30 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:11:09 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:18:29 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:20:38 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pełczyce. IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:22:54 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego planu pracy Rady Miejskiej w Pełczycach na lata 2018-23 IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-03-19 16:28:02 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pełczycach IV Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 14:09:36 Przyjęcie porządku obrad V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 14:10:42 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:38:58 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania (Projekt Nr 1) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:42:22 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 2) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:47:33 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za 2018 r. (Projekt Nr 3) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:54:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 4) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:56:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 5) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 15:59:01 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II"(Projekt Nr 6) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:02:07 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach" (Projekt Nr 7) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:04:56 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie" (Projekt Nr 8). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:08:16 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt Nr 9). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:09:56 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt Nr 10). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:11:41 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Projekt Nr 11). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:16:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Pełczyc dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Pełczyce (Projekt Nr 12). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:18:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 13). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:24:01 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (Projekt Nr 14). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:25:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 15). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:27:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 16). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:29:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium (Projekt Nr 17). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:31:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pełczyce (Projekt Nr 18) V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:32:20 Informacja o stanie zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (System Rada/ Informacje). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-06-11 16:33:35 Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok (System Rada/ Informacje). V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:01:29 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:13:07 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pełczyce. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:15:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Pełczyce darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Choszczeńskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:17:30 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:19:14 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2019-07-25 14:09:54 Przyjęcie porządku obrad VI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za