Przejdź do treści

Beata Kwaśna

Zdjęcie: Beata Kwaśna
Zdjęcie: Beata Kwaśna

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt beatakwasna@interia.eu

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego stała 2024-05-21
2 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej stała 2024-05-21
3 Wspólne posiedzenie komisji stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-21 14:08:18 Wybór Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:10:20 Wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:12:52 Wybór pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej i ich Przewodniczących II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:14:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2024 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:14:54 Przyjęcie OZPS za rok 2023 II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:02:43 Zatwierdzenie porządku obrad II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-05-21 14:05:33 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji II Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:05:52 Zatwierdzenie porządku obrad III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:06:33 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:23:30 Przyjęcie raportu o stanie Gminy Pełczyce. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:24:11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:24:58 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2023. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:25:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2023. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:28:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 rok. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:28:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:29:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:30:16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:31:43 Projekt uchwały w sprawi wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:32:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Pełczyce nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:34:29 Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:49:59 Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą ,,Klub Seniora'' i włączenie go w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach. III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2024-06-25 14:50:54 Przyjęcie "Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2023" (zmiana treści pkt 9 informacji przyjętej przez RM dn.21.05.2024r.) III sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za