Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Janusz Jędrzejczak

Janusz Jędrzejczak

Radny

Okręg: Nr 9, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW Solidarni z Krzyśkiem

Status: powołany - 27.01.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej stała UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. członek
Komisja Rewizyjna stała UCHWAŁA NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-02-18 13:12:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:14:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej. (Projekt Nr 2) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:15:55 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:09:44 Przyjęcie informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pełczyce za 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:15:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 3) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:16:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:19:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn." Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce- Choszczno" (Projekt Nr 5) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:21:44 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn." Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 6). X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:24:16 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. (Projekt Nr 7) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:28:49 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłątności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych. (Projekt Nr 8) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:30:44 Projekt uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Pełczyce na 2020 rok. (Projekt Nr 9) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:32:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2020 roku. (Projekt Nr 10) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:36:23 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Projekt Nr 11) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:38:29 Projekt uchwały w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 12) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:40:51 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt Nr 13) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:43:25 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomosci. (Projekt Nr 14) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:45:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczyacch na 2020 rok. (Projekt Nr 15) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:46:06 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 14:08:44 Zatwierdzenie porządku obrad XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 14:10:37 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 15:59:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:00:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:01:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze. (Projekt Nr 3) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:02:25 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Miesta i Gminy Pełczyce" i " Honorowy Obywatel Mista Pełczyce" oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania. (Projekt Nr 4) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:03:32 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Lubiana". (Projekt Nr 5) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:04:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy. (Projekt Nr 6) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:10:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko- Gminnym Żłobku w Pełczycach. (Projekt Nr 7) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:11:22 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki. (Projekt Nr 8) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:12:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 9) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:13:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.115.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt Nr 10) XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:15:00 Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:16:08 Przyjęcie sprawozdania Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności dotyczącej wspierania rodziny oraz działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:17:16 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016- 2020" za okres od 16 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 16:18:19 Przyjęcie informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-05-12 15:31:47 Wniosek o przerwę XI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 14:05:41 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 14:06:30 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:36:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 1) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:39:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2019.(Projekt Nr 2) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:45:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2019.(Projekt Nr 3) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:49:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.(Projekt Nr 4) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:51:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 5) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:53:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach Nr X.107.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 6) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:55:42 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce.(Projekt Nr 7) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:57:32 Projekt uchwały w sprawie powołania członków Kapituły ds. nadawania i pozbawiania tytułów "Zasłużony dla Miasta i Gminy Pełczyce" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Pełczyce". (Projekt Nr 8) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 15:59:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.195.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach. (Projekt Nr 9) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:09:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki.(Projekt Nr 10) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:12:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X.113.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.(Projekt Nr 11) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-06-23 16:14:15 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Pełczyce.(Projekt Nr 12) XII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za