Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Janusz Jędrzejczak

Janusz Jędrzejczak

Radny

Okręg: Nr 9, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW Solidarni z Krzyśkiem

Status: powołany - 27.01.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej stała UCHWAŁA NR VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji. członek
Komisja Rewizyjna stała UCHWAŁA NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-02-18 13:12:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:14:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej. (Projekt Nr 2) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 13:15:55 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:09:44 Przyjęcie informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pełczyce za 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:15:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 3) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:16:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:19:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn." Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce- Choszczno" (Projekt Nr 5) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:21:44 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn." Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 6). X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:24:16 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. (Projekt Nr 7) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:28:49 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłątności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych. (Projekt Nr 8) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:30:44 Projekt uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Pełczyce na 2020 rok. (Projekt Nr 9) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:32:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2020 roku. (Projekt Nr 10) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:36:23 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Projekt Nr 11) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:38:29 Projekt uchwały w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 12) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:40:51 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt Nr 13) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:43:25 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomosci. (Projekt Nr 14) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:45:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczyacch na 2020 rok. (Projekt Nr 15) X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za
2020-02-18 14:46:06 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach za